...

Polityka prywatności firmy M Serwis

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony pod adresem czystyjaklza.eu jest Robert Koss, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą M Serwis Robert Koss, z siedzibą w Kokotowie przy ulicy Kokotów 847 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 587-131-16-45. Firma M SERWIS jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony.


Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
• składania i realizacji zamówień,
• kontaktowania się w sprawach promocji i innych działań marketingowych poprzez kanały komunikacji,
• prowadzenia statystyk,
• zapisywania plików cookies w aplikacjach,
• obsługi zapytań i zgłoszeń,
• wysyłania newslettera z ofertami handlowymi,
• wyświetlania reklam remarketingowych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W celu realizacji usługi klient podaje:
• imię,
• nazwisko,
• adres zamieszkania,
• dane do faktury,
• numer telefonu.

Okres archiwizacji danych osobowych


Dane osobowe klientów przetwarzane są bezterminowo tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania usług wynikających z umów. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę a przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane celem świadczenia usług sprzedaży towarów i usług.

Pliki „cookies”

Strona używa plików „cookies”. Instalacja plików jest konieczna celem odpowiedniego świadczenia usług. Dodatkowo pliki cookies służą celom statystycznym. Pliki gromadzą anonimowe dane statystyczne, które służą dostosowaniu ofert do oczekiwań klientów. Administrator wykorzystuje pliki cookies celem poznania sposobu interakcji klientów w zawartości strony internetowej.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe ?

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony przetwarzania danych osobowych. W szczególności zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą i zniszczeniem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne przepisy prawa polskiego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikowanie nowych zapisów.

Czyszczenie tapicerek M-Serwis
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.